Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ.

             Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου εποχικού προσωπικού δίμηνης απασχόλησης.
              Ο Δήμος Αγράφων Νομού Ευρυτανίας, που εδρεύει στο Κερασοχώρι, ύστερα
από την με αριθμό 2-06/09-02-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που
εγκρίθηκε με την αριθ. 6981/193-28-03-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέας της
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 (νέος Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών
υπαλλήλων) και του άρθρου 14 παρ. 2 περ. κ. του ν. 2190/1994, η οποία εξαιρείται
τόσο της έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 55/98 όσο και της διαδικασίας του
άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
                                                 Ανακοινώνει ότι:
               Θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών , ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΙΣΟΠΕΔΟΤΗΣ
(ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ: Δυο (2)
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δυο (2) μήνες
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
               ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Β. Απολυτήριο Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Γ. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού - Χειριστή Ομάδας Ζ΄ τάξης Γ
Δ. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΦΟΡΤΟΤΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ: ένας (1)
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δυο (2) μήνες
ΑΔΑ: 4ΑΓ6Ω6Α-4
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
                    ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Β. Απολυτήριο Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Γ. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού - Χειριστή Ομάδας Ζ΄ τάξης Γ
Δ. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, προτεραιότητα θα
έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγράφων, να έχουν την υγεία και τη φυσική
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που
επιλέγουν κα να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) .
                   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας και ειδικότερα στην υπηρεσία
προσωπικού (αρμόδιος κ. Συγκελοπούλου Μαρία τηλ. 2237351312), εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δηλαδή από 02/04/2011 έως 12/04/2011.

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Τάτσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου